Ο Παρθενώνας είναι ένας λαμπερός μαρμάρινος ναός που χτίστηκε μεταξύ 447 και 432 π.Χ.
Αφιερωμένος στην ελληνική θεά Αθηνά, ο Παρθενώνας βρίσκεται ψηλά πάνω σε ένα συγκρότημα ναών γνωστό ως Ακρόπολη της Αθήνας.

Ήταν ο μεγαλύτερος και πιο πλούσιος ναός που είχε δει ποτέ η ελληνική ηπειρωτική χώρα. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, ο Παρθενώνας άντεξε σε σεισμούς, πυρκαγιές, πολέμους, εκρήξεις και λεηλασίες, ωστόσο παραμένει, αν και χτυπημένο, ένα ισχυρό σύμβολο της αρχαίας Ελλάδας και του αθηναϊκού πολιτισμού. Σήμερα, είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα κτίρια στον κόσμο και ένα διαχρονικό σύμβολο της αρχαίας Ελλάδας.

Ο διάσημος Έλληνας πολιτικός Περικλής πιστώνεται ότι διέταξε το σχεδιασμό και την κατασκευή του Παρθενώνα ως ναού για την Αθηνά – τη θεά της σοφίας, των τεχνών, της λογοτεχνίας και του πολέμου.

Χαρακτηρίστηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO το 1987, επειδή είναι μέρος της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Τα μνημεία στις εγκαταστάσεις είναι παγκοσμίου φήμης και χαίρουν μεγάλης φήμης, καθώς εμπνέουν τα ιδανικά μας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Párthenon is a resplendent marble temple built between 447 and 432 B.C.
Dedicated to the Greek goddess Athena, the Parthenon sits high atop a compound of temples known as the Acropolis of Athens.

It was the largest and most lavish temple the Greek mainland had ever seen. Throughout the centuries, the Parthenon withstood earthquakes, fire, wars, explosions and looting yet remains, although battered, a powerful symbol of ancient Greece and Athenian culture. Today, it is one of the most recognized buildings in the world and an enduring symbol of ancient Greece.

The celebrated Greek statesman Pericles is credited with ordering the design and construction of the Parthenon as a temple for Athena—the goddess of wisdom, arts, literature and war.

It was designated a World Heritage Site by UNESCO in 1987 because it is part of the common heritage of humanity. The monuments on-site are world renowned and enjoyed great renown since they inspire our ideals about democracy and human rights.

Le Párthénon est un temple de marbre resplendissant construit entre 447 et 432 av.
Dédié à la déesse grecque Athéna, le Parthénon se dresse au sommet d’un complexe de temples connu sous le nom d’Acropole d’Athènes.

C’était le temple le plus grand et le plus somptueux que la Grèce continentale ait jamais vu. Au fil des siècles, le Parthénon a résisté aux tremblements de terre, aux incendies, aux guerres, aux explosions et aux pillages, mais reste, bien que meurtri, un puissant symbole de la Grèce antique et de la culture athénienne. Aujourd’hui, c’est l’un des bâtiments les plus reconnus au monde et un symbole durable de la Grèce antique.

Le célèbre homme d’État grec Périclès est crédité d’avoir ordonné la conception et la construction du Parthénon en tant que temple d’Athéna, la déesse de la sagesse, des arts, de la littérature et de la guerre.

Il a été désigné site du patrimoine mondial par l’UNESCO en 1987 car il fait partie du patrimoine commun de l’humanité. Les monuments sur place sont mondialement connus et jouissent d’une grande renommée car ils inspirent nos idéaux en matière de démocratie et de droits de l’homme.

El Párthenon es un resplandeciente templo de mármol construido entre el 447 y el 432 a.C.
Dedicado a la diosa griega Atenea, el Partenón se encuentra en lo alto de un complejo de templos conocido como la Acrópolis de Atenas.

Era el templo más grande y lujoso que jamás había visto Grecia continental. A lo largo de los siglos, el Partenón soportó terremotos, incendios, guerras, explosiones y saqueos y sigue siendo, aunque maltratado, un poderoso símbolo de la antigua Grecia y la cultura ateniense. Hoy en día, es uno de los edificios más reconocidos del mundo y un símbolo perdurable de la antigua Grecia.

Al célebre estadista griego Pericles se le atribuye haber ordenado el diseño y la construcción del Partenón como templo para Atenea, la diosa de la sabiduría, las artes, la literatura y la guerra.

Fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 porque forma parte del patrimonio común de la humanidad. Los monumentos del lugar son reconocidos mundialmente y gozan de gran renombre ya que inspiran nuestros ideales sobre la democracia y los derechos humanos.

Párthenon ist ein prächtiger Marmortempel, der zwischen 447 und 432 v.
Der Parthenon ist der griechischen Göttin Athene gewidmet und thront hoch oben auf einer Tempelanlage, die als Akropolis von Athen bekannt ist.

Es war der größte und prächtigste Tempel, den das griechische Festland je gesehen hatte. Im Laufe der Jahrhunderte überstand der Parthenon Erdbeben, Feuer, Kriege, Explosionen und Plünderungen, bleibt aber, obwohl angeschlagen, ein mächtiges Symbol des antiken Griechenlands und der athenischen Kultur. Heute ist es eines der bekanntesten Gebäude der Welt und ein dauerhaftes Symbol des antiken Griechenlands.

Dem gefeierten griechischen Staatsmann Perikles wird zugeschrieben, den Entwurf und Bau des Parthenon als Tempel für Athena – die Göttin der Weisheit, Kunst, Literatur und des Krieges – in Auftrag gegeben zu haben.

Es wurde 1987 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt, weil es Teil des gemeinsamen Erbes der Menschheit ist. Die Denkmäler vor Ort sind weltberühmt und genießen großes Ansehen, da sie unsere Ideale von Demokratie und Menschenrechten inspirieren.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close