Το ιωνικό κιονόκρανο προέρχεται από την ανατολική Ελλάδα, όπου η προέλευσή του είναι συνυφασμένη με την παρόμοια αλλά ελάχιστα γνωστή αιολική τάξη. Διακρίνεται από λεπτούς, αυλακωτούς στύλους με μεγάλη βάση και δύο αντίθετους βολβούς (που ονομάζονται και «ειλητήρες») στον εχίνο του κιονόκρανου.

Ο ίδιος ο εχίνος είναι διακοσμημένος με μοτίβο αυγού και βέλους. Ο άξονας Ionic έρχεται με τέσσερις περισσότερους αυλούς από τον αντίστοιχο δωρικό (συνολικά 24).
Η ιονική βάση έχει δύο κυρτά καλούπια που ονομάζονται tori, τα οποία χωρίζονται από μια σκωτία.

Το ιωνικό κιονόκρανο σημαδεύεται επίσης από μια έξαρση, μια καμπύλη κωνικότητα στον άξονα της στήλης. Μια στήλη ιωνικής τάξης είναι εννέα φορές η χαμηλότερη διάμετρός της.
Ο ίδιος ο άξονας έχει ύψος οκτώ διαμέτρους. Το επιστύλιο του επιστυλίου αποτελείται συνήθως από τρεις κλιμακωτές ταινίες (fasciae).

Ionic capital has it’s in from eastern Greece, where its origins are entwined with the similar but little known Aeolic order. It is distinguished by slender, fluted pillars with a large base and two opposed volutes (also called “scrolls”) in the echinus of the capital.

The echinus itself is decorated with an egg-and-dart motif. The Ionic shaft comes with four more flutes than the Doric counterpart (totalling 24).
The Ionic base has two convex moldings called tori, which are separated by a scotia.

The Ionic capital is also marked by an entasis, a curved tapering in the column shaft. A column of the Ionic order is nine times its lower diameter.
The shaft itself is eight diameters high. The architrave of the entablature commonly consists of three stepped bands (fasciae).

La capitale ionique vient de l’est de la Grèce, où ses origines sont liées à l’ordre éolique similaire mais peu connu. Il se distingue par des piliers élancés et cannelés à large base et deux volutes opposées (aussi appelées ” volutes “) dans l’échinus du chapiteau.

L’échine elle-même est décorée d’un motif d’œuf et de fléchette. L’arbre ionique est livré avec quatre flûtes de plus que l’homologue dorique (totalisant 24).
La base ionique a deux moulures convexes appelées tores, qui sont séparées par une scotia.

Le chapiteau ionique est également marqué par une entase , une courbe effilée dans le fût de la colonne. Une colonne de l’ordre ionique est neuf fois son diamètre inférieur.
L’arbre lui-même a huit diamètres de haut. L’architrave de l’entablement se compose généralement de trois bandes étagées (fasciae).

El capital jónico proviene del este de Grecia, donde sus orígenes están entrelazados con el orden eólico similar pero poco conocido. Se distingue por esbeltos pilares estriados de gran base y dos volutas opuestas (también llamadas “volutas”) en el equinus del capitel.

El propio echinus está decorado con un motivo de huevo y dardo. El eje iónico viene con cuatro flautas más que la contraparte dórica (un total de 24).
La base jónica tiene dos molduras convexas llamadas toros, que están separadas por una escocia.

El capitel jónico también está marcado por un éntasis, un estrechamiento curvo en el fuste de la columna. Una columna de orden jónico tiene nueve veces su diámetro inferior.
El eje en sí tiene ocho diámetros de alto. El arquitrabe del entablamento comúnmente consta de tres bandas escalonadas (fasciae).

Das ionische Kapital stammt aus Ostgriechenland, wo seine Ursprünge mit der ähnlichen, aber wenig bekannten äolischen Ordnung verflochten sind. Es zeichnet sich durch schlanke, kannelierte Säulen mit großer Basis und zwei gegenüberliegenden Voluten (auch “Schriftrollen” genannt) im Echinus des Kapitells aus.

Der Echinus selbst ist mit einem Ei-und-Pfeil-Motiv verziert. Der ionische Schaft hat vier weitere Flöten als das dorische Gegenstück (insgesamt 24).
Die ionische Basis hat zwei konvexe Formteile, Tori genannt, die durch eine Scotia getrennt sind.

Das ionische Kapitell ist auch durch eine Entasis gekennzeichnet, eine gekrümmte Verjüngung im Säulenschaft. Eine Säule ionischer Ordnung hat das Neunfache ihres unteren Durchmessers.
Der Schaft selbst ist acht Durchmesser hoch. Der Architrav des Gebälks besteht üblicherweise aus drei abgestuften Bändern (Faszien).

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close