Η Καρυάτης είναι μια γλυπτή γυναικεία μορφή που χρησιμεύει ως αρχιτεκτονικό στήριγμα που αντικαθιστά μια στήλη ή έναν στύλο που στηρίζει έναν θριγκό στο κεφάλι της. Ο ελληνικός όρος καρυάτιδες σημαίνει κυριολεκτικά «κόρες των Καρυών», μιας αρχαίας πόλης στην Πελοπόννησο.
Η Καρυάη είχε ένα ναό αφιερωμένο στη θεά Άρτεμη στην όψη της Αρτέμιδος Καρυάτη: «Ως Καρυάτη χαιρόταν στους χορούς του καρυοχώρι Καρυάι, εκείνοι οι Καρυάτιδες, που στον εκστατικό τους στρογγυλό χορό κουβαλούσαν στα κεφάλια τους καλάθια με ζωντανά. καλάμια, σαν να χόρευαν φυτά».

Οι έξι γυναικείες μορφές του Ερεχθείου αντιπροσώπευαν την τιμωρία των γυναικών των Καρυών, μιας πόλης κοντά στη Σπάρτη της Λακωνίας, οι οποίες καταδικάστηκαν σε σκλαβιά αφού πρόδωσαν την Αθήνα συντάσσοντας το πλευρό της Περσίας στους Ελληνοπερσικούς Πολέμους.

Τα πιο γνωστά και πιο αντιγραμμένα παραδείγματα είναι αυτά των έξι μορφών της Καρυάτιδας στοά του Ερεχθείου στην Ακρόπολη της Αθήνας.

Μία από αυτές τις αρχικές έξι φιγούρες, που αφαιρέθηκε από τον Λόρδο Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα, βρίσκεται τώρα στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Το Μουσείο της Ακρόπολης φιλοξενεί τις άλλες πέντε φιγούρες, οι οποίες αντικαθίστανται επί τόπου από αντίγραφα. Τα πέντε πρωτότυπα που βρίσκονται στην Αθήνα εκτίθενται τώρα στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, σε ειδικό μπαλκόνι που επιτρέπει στους επισκέπτες να τα δουν από όλες τις πλευρές.

Το βάθρο της έκτης Καρυάτιδας παραμένει άδειο καθώς το πρωτότυπο εξακολουθεί να βρίσκεται στο Λονδίνο.

Karyátis is a sculpted female figure serving as an architectural support taking the place of a column or a pillar supporting an entablature on her head. The Greek term karyatides literally means “maidens of Karyai”, an ancient town on the Peloponnese.
Karyai had a temple dedicated to the goddess Artemis in her aspect of Artemis Karyatis: “As Karyatis she rejoiced in the dances of the nut-tree village of Karyai, those Karyatides, who in their ecstatic round-dance carried on their heads baskets of live reeds, as if they were dancing plants”.

The six female figures of the Erechtheion represented the punishment of the women of Karyai, a town near Sparta in Laconia, who were condemned to slavery after betraying Athens by siding with Persia in the Greco-Persian Wars.

The best-known and most-copied examples are those of the six figures of the Karyatid porch of the Erechtheion on the Acropolis at Athens.

One of those original six figures, removed by Lord Elgin in the early 19th century, is now in the British Museum in London. The Acropolis Museum holds the other five figures, which are replaced onsite by replicas. The five originals that are in Athens are now being exhibited in the new Acropolis Museum, on a special balcony that allows visitors to view them from all sides.

The pedestal of the sixth Karyatid remains empty as the original still resides in London.

Karyátis est une figure féminine sculptée servant de support architectural prenant la place d’une colonne ou d’un pilier supportant un entablement sur sa tête. Le terme grec karyatides signifie littéralement “jeunes filles de Karyai”, une ancienne ville du Péloponnèse.
Karyai avait un temple dédié à la déesse Artemis sous son aspect d’Artemis Karyatis : “En tant que Karyatis, elle se réjouissait des danses du village de noix de Karyai, ces Karyatides, qui dans leur ronde extatique portaient sur leur tête des paniers de vivres roseaux, comme s’ils étaient des plantes dansantes”.

Les six figures féminines de l’Érechthéion représentaient la punition des femmes de Karyai, une ville près de Sparte en Laconie, qui ont été condamnées à l’esclavage après avoir trahi Athènes en se rangeant du côté de la Perse dans les guerres gréco-perses.

Les exemples les plus connus et les plus copiés sont ceux des six figures du porche cariatide de l’Érechthéion sur l’Acropole d’Athènes.

L’une de ces six figures originales, supprimée par Lord Elgin au début du XIXe siècle, se trouve maintenant au British Museum de Londres. Le musée de l’Acropole détient les cinq autres personnages, qui sont remplacés sur place par des répliques. Les cinq originaux qui se trouvent à Athènes sont maintenant exposés dans le nouveau musée de l’Acropole, sur un balcon spécial qui permet aux visiteurs de les voir de tous les côtés.

Le piédestal du sixième cariatide reste vide car l’original réside toujours à Londres.

Karyátis es una figura femenina esculpida que actúa como soporte arquitectónico en lugar de una columna o pilar que sostiene un entablamento sobre su cabeza. El término griego karyatides significa literalmente “doncellas de Karyai”, una ciudad antigua en el Peloponeso.
Karyai tenía un templo dedicado a la diosa Artemisa en su aspecto de Artemisa Karyatis: “Como Karyatis, se regocijaba en las danzas de la aldea de árboles de nueces de Karyai, esas Karyatides, que en su danza circular extática llevaban sobre sus cabezas cestas de vida”. cañas, como si fueran plantas danzantes”.

Las seis figuras femeninas del Erecteion representaban el castigo de las mujeres de Karyai, un pueblo cercano a Esparta en Laconia, que fueron condenadas a la esclavitud tras traicionar a Atenas al ponerse del lado de Persia en las Guerras Greco-Persas.

Los ejemplos más conocidos y más copiados son los de las seis figuras del pórtico cariátide del Erecteión en la Acrópolis de Atenas.

Una de esas seis figuras originales, retiradas por Lord Elgin a principios del siglo XIX, se encuentra ahora en el Museo Británico de Londres. El Museo de la Acrópolis conserva las otras cinco figuras, que se sustituyen in situ por réplicas. Los cinco originales que se encuentran en Atenas ahora se exhiben en el nuevo Museo de la Acrópolis, en un balcón especial que permite a los visitantes verlos desde todos los lados.

El pedestal de la sexta cariátide permanece vacío ya que el original aún reside en Londres.

Karyátis ist eine skulptierte weibliche Figur, die als architektonische Stütze dient und eine Säule oder Säule ersetzt, die ein Gebälk auf ihrem Kopf trägt. Der griechische Begriff karyatides bedeutet wörtlich „Jungfrauen von Karyai“, einer antiken Stadt auf dem Peloponnes.
Karyai hatte einen Tempel, der der Göttin Artemis in ihrem Aspekt von Artemis Karyatis gewidmet war: “Als Karyatis freute sie sich über die Tänze des Nussbaumdorfes Karyai, jener Karyatiden, die in ihrem ekstatischen Rundtanz Körbe voller Leben auf ihren Köpfen trugen Schilf, als wären sie tanzende Pflanzen”.

Die sechs weiblichen Figuren des Erechtheion stellten die Bestrafung der Frauen von Karyai dar, einer Stadt in der Nähe von Sparta in Lakonien, die zur Sklaverei verurteilt wurden, nachdem sie Athen verraten hatten, indem sie sich in den griechisch-persischen Kriegen auf die Seite Persiens stellten.

Die bekanntesten und am häufigsten kopierten Beispiele sind die der sechs Figuren der Karyatiden-Vorhalle des Erechtheion auf der Akropolis in Athen.

Eine dieser ursprünglich sechs Figuren, die von Lord Elgin im frühen 19. Jahrhundert entfernt wurde, befindet sich heute im British Museum in London. Das Akropolismuseum beherbergt die anderen fünf Figuren, die vor Ort durch Repliken ersetzt werden. Die fünf Originale, die sich in Athen befinden, werden jetzt im neuen Akropolis-Museum auf einem speziellen Balkon ausgestellt, der es den Besuchern ermöglicht, sie von allen Seiten zu betrachten.

Der Sockel der sechsten Karyatide bleibt leer, da sich das Original noch in London befindet.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close